IMG_0070_edited.jpg

PRODUKTER

 
facebookbild3_edited.jpg

ODLINGSDUK

575,00 kr

Duken är mest lämpad under  plantering & blomfas

ViridiFibras Odlingsduk är baserad på naturliga råvaror och lämnar inga negativa rester i jorden när duken förmultnar i takt med att grödorna tar sig.
Nedbrytnings perioden är ungefär 3 månader.

Passar perfekt för alla sorters köksväxter och kryddor

  • Välj en önskad odlingsplats

  • Se till att det finns rikligt med ljus

  • Lägg ut duken över önskad jordplätt med färgen uppåt 

  • Täck över kanterna med jord

  • Gör hål för frö / gröda

  • Vattna

  • Vänta

  • Skörda

Wexthuset_Huvudlogo_CMYK.png

BESÖK VÅR ÅTERFÖRSÄLJARE

ViridiFibra's Odlingsdukduk finner du hos wexthuset.com, klicka på loggan bredvid, eller knappen under för att bli dirigerad till vår produkt!

 

MASSA GRÖNSKA, INGEN PLAST
INGET OGRÄS, BARA BLAST


Tidigareläggning av tillväxtperiodens start och förlängning av hela tillväxtperioden. Odlingsduken bidrar till att marktemperaturen höjs, vilket gör att grödorna kan gro snabbare samtidigt som risken för frostskador minskar.


Ökning av tillväxt per hektar upp till tre gånger gentemot odling med bar mark. Detta då konkurrerande vegetation hålls borta, vilket gör att grödornas näringstillgång ökar.


Minskar mängden bevattning som krävs då fuktigheten hålls kvar i marken. I torrare klimat kan droppbevattning genomföras under odlingsduken, vilket gör att avdunstning minskar och vattentillgången för grödorna därmed blir bättre.


Minskar mängden gödsel som läcker ut ur jorden. Gödsling kan likt bevattningen användas mer koncentrerat och det leder till att mindre gödsel behöver användas, vilket i sin tur leder till mindre urlakning och på sikt övergödning.


Minskar erosion från vind och vatten. Odlingsduken håller jorden på plats, vilket gör att den inte utsätts för väder och vind i samma grad som otäckt jord. Kan i vissa fall möjliggöra odling av grödor på platser som annars varit olämpliga på grund av dess odlingsförutsättningar.


Förbättrar kvaliteten på skörden genom att de färdiga grödorna är rena från jordstänk vilket gör att man inte behöver tvätta dem efter skörd.

rullehemsidaliten.png

Det är en icke förnybar råvara, alltså tär det på ändliga resurser.


De fossila råvarorna är inte nedbrytningsbara.

Faktum är att odlingsduken på många ställen i världen efter användning plöjs direkt ner i jorden, vilket leder till att plastrester lämnas kvar i marken efter användning.

I förlängningen förändrar det markens sammansättning, det bidrar med nedskräpning i närområden och försämrar framtida skördar.

Problem går att undvika genom att ta upp och deponera plasten, men det är något som är förknippat med stor arbetsinsats och höga kostnader. Samtidigt som det är mycket svårt att säkerställa att all plast verkligen kan samlas in från fälten.

Med tiden sönderdelas plasten och risk finns för påverkan av omgivande vattendrag genom ett läckage av mikroplaster och ännu värre om vi får det i grundvattenssystemen.

produktsida2-compressor.jpg

Majoriteten av jordbrukare som använder odlingsdukar väljer idag plastbaserade produkter. Vilket efter användning sprids i naturen i form av mikroplaster, något som påverkar både växt- och djurlivet negativt.

Odlingsduken vi presenterar är en lösning på det problemet då den är baserad på cellulosafibrer som inte påverkar miljön negativt.

Vår produkt innebär ett mindre arbetsmoment då man inte behöver plocka upp och återvinna, eller, lägga plasten i deponi.

Det leder till minskat CO2 utsläpp och drar ned kostnaden för användaren.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-05/plastic-film-covering-12-of-china-s-farmland-contaminates-soil

facebookbild5.jpg
 

SAMARBETEN

65839291_873491246358203_786245030409928

Fiber-X är din förlängda arm när det gäller provning, utveckling och utbildning inom massa- och pappersteknik. Vår målsättning är att vi skall var den mest flexibla, billigaste och bästa partnern för dig. Att få hjälp av Fiber-X ska löna sig.

wargon-compressor.png

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material. Vi erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från idé-stadie till färdig produkt.

rise_logo_pms-compressor.png

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Wexthuset_Huvudlogo_CMYK.png

Vi har odlings-och trädgårdsprodukterna, tipsen och inspiration för att lyckas med att odla i trädgården, på balkongen och inomhus.